Kamu Politikalarında Yurttaşın Sözü etkinlikleri kapsamında temel olarak, yerel ve bölgesel düzeyde yurttaşın belirli stratejiler ve savunuculuk yöntemleri oluşturarak kamu politikaları ve demokratik yönetim süreçlerine katılması amaçlanıyor. Bu çalışmanın ana fikri, kamu politikalarının oluşum sürecinde sivil toplumun sürece dahil olması gereği. Çünkü yurttaşların hayatını etkileyen kamusal meselelerde kendi sözünü geliştirmesi için kamu idaresi ve yurttaş arasındaki diyalogun geliştirilmesi büyük bir ihtiyaç.

Helsinki Yurttaşlar Derneği’nin ‘insani güvenlik’ kavramı üzerine odaklanan bu çalışması çerçevesinde, Balkanlar ve Türkiye’de gündelik hayatı ‘güvensiz’leştiren meseleler üzerine çalışmak ve ilgili toplumsal aktörler arasında ülke ve bölge çapında sürdürülebilir ortaklıklar gerçekleştirmek amaçlanıyor. Bu kapsamda insani güvenlik alanının izlenmesi ve çeşitli boyutlarının derinlemesine incelenmesine yönelik araştırma/raporların hazırlanması, uluslararası toplantıların düzenlenmesi ve savunuculuk faaliyetlerinin yürütülmesi planlanıyor.

Helsinki Yurttaşlar Derneği (hYd), 2014 yılı başından bu yana, “Yerel-Bölgesel Demokratik Yönetişim” başlıklı bir çalışma yürütüyor. Bu çalışma ile bölgesel - demokratik idarelerin oluşturulmasına yönelik sivil toplum ve kamu aktörlerinin algılarının olumlu yönde değitilmesi, yerel örgütlenmelerin bilgiye dayalı analiz ve müdahil olma yeteneklerinin desteklenmesi, yerel katılımın önünde engel teşkil eden yapısal sorunlar hakkında bilgi sahibi olma ve yerel - bölgesel politikaların belirlenmesi ve uygulanmasında sivil toplumun rolünün etkinleştirilmesine katkıda bulunmak hedefleniyor.

Demokrasi kültürünün ve hukukun üstünlüğünün yerleşmesinde kilit bir önemi olan örgütlenme özgürlüğü, modern dünyanın temel insan hakları arasında sayılıyor. Nitekim yasal düzenlemelerle daha demokratik bir açılım kazandırılmak istenen dernekler mevzuatı, AB ile bütünleşme sürecindeki Türkiye’nin öncelikli gündem maddelerinden biri oldu. Helsinki Yurttaşlar Derneği, hem STK'lar arasında hem de resmi alanda konunun tartışılmasını sağlamak ve daha özgürlükçü bir yasal çerçeve önerebilmek amacıyla, yaklaşık altı yıldır bu alanda çalışmalar yürütüyor.

Helsinki Yurttaşlar Derneği’nin Türkiye'deki Romanların haklarının geliştirilmesine katkı sağlamaya yönelik başlattığı çalışma, merkezi Budapeşte’de bulunan European Roma Rights Centre - ERRC (Avrupa Roman Hakları Merkezi) ve Edirne Roman Kültürünü Araştırma Geliştirme ve Yardımlaşma Derneği (EDROM) ile ortaklaşa yürütüldü. Çalışmaların amacı, Türkiye’deki Roman toplumunun yurttaşlık haklarının geliştirilmesi, Romanların karşı karşıya kaldığı hak ihlallerinin ortaya çıkarılması, Roman sivil toplum örgütlerinin kapasitesinin güçlendirilmesi ve Romanların sosyal ve ekonomik haklarının korunması konusunda sivil inisiyatiflerin ve resmi kurumların harekete geçirilmesi olarak tanımlandı.