DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ
Madde 1: Derneğin adı “Yurttaşlık Derneği”dir. Derneğin merkezi İstanbul’dadır.

DERNEĞİN AMACI
Madde 2: Derneğin amacı, 1 Ağustos 1975 tarihinde, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu, 35 ülkenin imzaladığı Helsinki Nihai Senedi ile başlatılan ve 21 Kasım 1990 tarihinde, Paris Zirvesi sonunda aynı ülkelerce imzalanan Paris Şartı ile geliştirilerek korunan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı (AGİK) sürecinde yükümlülük altına girilen ilkelerin desteklenmesi ve hayata geçirilmesine katkıda bulunmaktır.

DERNEĞİN ÇALIŞMA ALANI
Madde 3: Derneğin çalışma alanı, temel hak ve özgürlükler, sorunların karşılıklı anlayış ve barış içinde çözümü, demokrasi ve sosyal adalete dayalı uluslararası topluluğun sivil toplum düzeyinde, aşağıdan yukarıya süreçler yoluyla örgütlenmesi amacı için sosyal çalışmalar ve insani yardım faaliyetleri yaparak; eğitim, öğretim, bilim, kültür ve sanat etkinliklerinde bulunarak bireysel, kurumsal ve toplumsal boyutlarda iletişim, etkileşim, dayanışma ve işbirliğini güçlendirmektir.

DERNEĞİN ÇALIŞMA BİÇİMLERİ
Madde 4: Dernek amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir:

a) Bağımsız olarak ya da ilgili kuruluşlarla birlikte bilimsel, kültürel, sanatsal, eğitsel nitelikte kurs, konferans, toplantı, seminer, panel, sempozyum ve sergiler düzenlemek ya da başkalarınca düzenlenmiş olanlara katılmak;

b) Belirlenen amaç doğrultusunda araştırma - geliştirme merkezleri ve benzeri kuruluşlar açmak; görsel, işitsel ve yazılı yayınlar yapmak; benzer alanlarda faaliyet gösteren kamusal veya özel kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak;

c) Konaklamaya, eğlenmeye, dinlenmeye ve sosyal kültürel etkinliklere elverişli tesisler kurmak, işletmek;

d) Yurt içindeki ve yetkili makamların izniyle yurt dışındaki diğer resmi ya da özel kurum ve kuruluşlarla yardımlaşma ve işbirliğine girmek;

e) Yetkili makamların izniyle her türlü taşınır ve taşınmaz satın alıp satmak, kiralayıp kiraya vermek, taşınmazlarla ilgili her türlü hukuki tasarruflarda bulunmak.

f) Dernek, tüzükte yer alan amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek üzere, iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurar ve işletir.

g) Derneğin amaçlarına uygun ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri kuruluşlarla ortak faaliyetlerde bulunmak için platformlar oluşturur.

DERNEK ÜYELİĞİ
Madde 5: Dernekler Kanunu’nun öngördüğü koşulları taşıyan, derneğin amaç ve ilkelerini benimsemiş ve bu doğrultuda çalışmayı kabul etmiş herkes derneğe üye olabilir.

DERNEĞE GİRME
Madde 6: Üye olmak isteyenler bir üyenin referansıyla dernek merkezine başvurarak üye giriş bildirimi doldurur. Yönetim Kurulu 30 gün içinde başvuruları karara bağlar ve sonucu yazıyla ilgiliye bildirir.

ÜYENİN HAK VE GÖREVLERİ
Madde 7: Hiçkimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır, üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Üyelik ödentisi yıllık 120,00 Türk Lirasıdır.

DERNEKTEN ÇIKMA
Madde 8: Her üye, ayrılma isteğini yazılı olarak bildirmek koşuluyla dernekten ayrılabilir.

ÜYELİKTEN ÇIKARTILMA
Madde 9: Üyelikten çıkartılma kararı, üyenin yazılı savunması da alınarak, Yönetim Kurulu tarafından verilir. Bu karara karşı üye, Genel Kurul’a itirazda bulunulabilir. Genel Kurul’un kararı kesindir.

ÜYELİKTEN ÇIKARTILMA NEDENLERİ
Madde 10: Dernek üyesi,

a) Derneğin amacına aykırı söz ve davranışlarda bulunması;

b) Dernek çalışmalarını her ne şekilde olursa olsun ağır biçimde aksatmakta olması hallerinde üyelikten çıkartılır.

ÜYELİĞİN DÜŞMESİ
Madde 11: Aşağıdaki hallerde üyelik Yönetim Kurulu’nca düşürülür:

a) Üyenin ölmesi,

b) Üyeliğe ilişkin yasal engellerin doğması veya üyeliğe ilişkin yasal koşulların yitirilmesi,

c) Üyelik ödentisinin yazılı bildirime rağmen 30 gün içinde ödenmemesi.

DERNEĞİN ORGANLARI
Madde 12: Derneğin organları şunlardır:

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Denetleme Kurulu

GENEL KURULUN KURULUŞU
Madde 13: Genel Kurul, derneğin en yetkili organıdır. Tüm üyelerden oluşur.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 14: Genel Kurul,

a) Dernek organlarını seçmek;

b) Dernek tüzüğünü değiştirmek;

c) Dernek organlarının raporlarını incelemek, değiştirerek kabul etmek, bu kurulları aklamak ya da haklarında dava açmaya yetki vermek;

d) Yönetim Kurulu’nca hazırlanacak bütçeyi görüşüp, aynen ya da değiştirerek kabul etmek;

e) Bir sonraki dönemin yeni çalışma konularını saptamak;

f) Derneğe gerekli taşınır ve taşınmaz malların alınıp satılması, kiralanıp kiraya verilmesi, taşınmazla ilgili her türlü hukuki tasarrufta bulunulması için Yönetim Kurulu’na yetki vermek;

g) Derneğin uluslararası faaliyetlerde bulunmasına, yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılmasına ya da ayrılmasına karar vermek;

h) Dernekten çıkarılan üyelerin itirazlarını incelemek ve karara bağlamak;

i) Derneğin feshine karar vermek;

j) Dernekler Kanunu ve diğer ilgili mevzuatta Genel Kurul’a verilmiş görevleri yerine getirmek görev ve yetkilerini haizdir.

GENEL KURULUN OLAĞAN TOPLANTISI
Madde 15: Genel Kurul olağan ve olağanüstü olmak üzere iki türlü toplanır. Olağan toplantılar iki yılda bir NİSAN ayı içinde yapılır. Dernek organları iki yıl için seçilir.

GENEL KURULUN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISI
Madde 16: Yönetim Kurulu ya da Denetleme Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde yahut dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Genel Kurul olağanüstü toplanır.

Denetleme Kurulu’nun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurul’u bir ay içinde toplantıya çağırmadığı takdirde dernekler mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

GENEL KURULUN TOPLANTIYA ÇAĞIRILMASI 
Madde 17: Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul’a katılacak üyeler en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bildirilmek suretiyle yazılı veya elektronik posta ile veya yerel bir gazetede ilan edilerek toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının ne gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günüyle ikinci toplantı arasındaki  süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı başka nedenle geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma nedenleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.

Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI YERİ
Madde 18: Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

GENEL KURUL TOPLANTI YETER SAYISI
Madde 19: Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek Yönetim Kurulu’yla Denetleme Kurulu’nun üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILIŞI
Madde 20: Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur.Toplantıya katılan üyelerin kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilen kişiler tarafından kontrol edilir. Üyeler Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

19’uncu maddede belirtilen tam sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan yardımcısı ile kâtip seçilir.

Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanı’na aittir. Kâtipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu’na verilir.

GENEL KURUL TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR
Madde 21: Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULDA OY VERME VE KARAR ALMA USULÜ
Madde 22: Tüm dernek üyeleri Genel Kurul’a katılabilir ve oy kullanabilirler. Tüzük değişikliği ve fesih dışındaki kararlar katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Eşitlik halinde Başkan’ın katıldığı taraf çoğunluğu sağlar. Dernek organlarının seçimi gizli oy açık sayımla yapılır.

YÖNETİM KURULUNUN KURULUŞU 
Madde 23: Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından gizli oy açık sayımla iki yıl için seçilecek 7 asil ve aynı sayıda yedek üyeden oluşur.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 24: Yönetim Kurulu,

a) Derneğin amacının gerektirdiği çalışmaları yapmak, kararlar almak ve bunları uygulamak;

b) Derneğin bütçesini uygulamak, yeni bütçeyi tasarlamak veya kayıtları yürütmek;

c) Dernek Genel Kurulu’nu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak;

d) Genel Kurul toplantılarının gündemini hazırlamak;

e) Derneğin çalışmalarına ilişkin Genel Kurul’da alınan kararları yürütmek;

f) Gerekli bulduğu konularda ve alanlarda komisyonlar, kurullar, komiteler kurmak ve kaldırmak;

g) Dernek işlerini yürütmek üzere dernek üyelerinden bir ya da birkaçına görev ve yetki vermek;

h) Derneğin iç işleyişine ve özellikle kuracağı komisyonlar, kurullar, komitelerin işleyişine ilişkin iç yönetmelikler hazırlamak ve yürürlüğe koymak;

i) Dernek adına dava açmaya karar vermek, açılacak davada husumete ehil olmak;

j) Gerekli gördüğünde bir üye hakkında, yazılı savunmasını da alarak, disiplin koğuşturması yapmak ve uyarma, kınama, geçici çıkarma ya da üyelikten çıkarma cezalarından birini verebilmek;

k) Derneğin harcamalarında bizzat Başkan ya da Sekreter ve Sayman’ın birlikte imzalaması gereken miktar ile Sekreter ve Sayman’ın tek başına imzalamalarının yeterli olacağı miktarı belirlemek;

l) Dernekler Kanunu, ilgili mevzuat, hazırlanacak iç yönetmelik ve Genel Kurul kararlarından doğan başka her türlü çalışmaları yapmak görev ve yetkilerini haizdir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
Madde 25: Yönetim Kurulu iki ayda en az bir kez olağan, başkanın ya da üyelerden dördünün çağrısı üzerine de olağanüstü olarak toplanır. Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi aralarından birer Başkan, Sekreter ve Sayman seçer. Başkan, Yönetim Kurulu adına derneği temsil eder. Sekreter, derneğin bütün yönetim ve yazı işlerini yürütür. Sayman, derneğin mali işlerini yürütür ve hesaplarını tutar. Özürsüz olarak üst üste üç ya da yılda toplam altı toplantıya gelmeyen üye çekilmiş sayılır.

DENETLEME KURULUNUN KURULUŞU VE GÖREVLERİ
Madde 26: Denetleme Kurulu Genel Kurul tarafından gizli oy açık sayımla iki yıl için seçilecek üç asil ve aynı sayıda yedek üyeden oluşur.

Denetleme Kurulu, derneğin, tüzüğünde gösterilen amaçların gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar.

İÇ DENETİM
Madde  27: Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılacağı gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetleme kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

GELİRLER VE MALLAR
Madde 28: Derneğin gelirleri, ödentiler, bağışlar ve öteki gelirlerdir. Gelirler, alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler, alındı belgesi yerine geçer.

Dernek, amacını gerçekleştirebilmek ve çalışmalarını sürdürebilmek için taşınır ve taşınmaz mal edinebilir.

DERNEK TÜZÜĞÜNÜ DEĞiŞTİRMEK
Madde 29: Dernek tüzüğü, Yönetim Kurulu ya da üyelerinin beşte birinin yazılı teklifi üzerine Genel Kurul’a katılan üyelerin üçte iki (2/3) kabul oyuyla değiştirilir.

DERNEĞİN FESHİ 
Madde 30: Derneğin feshine dernek Genel Kurul’u karar verir. Bu amaçla yapılacak ilk toplantıya, tüzüğe göre Genel Kurul’a katılma hakkı olan üyelerin en az üçte ikisinin katılması şarttır. Bu suretle çoğunluk elde edilemediği takdirde ikinci kez toplanmak için çağrı yapılır. Bu çağrı üzerine toplanacak üyeler, sayıları ne olursa olsun fesih konusunu görüşebilir. Fesih hakkında karar, hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınır.

FESİH SONUNDA MALLARIN TASFİYESİ
Madde 31: Derneğin feshine karar veren Genel Kurul, dernek mallarının tasfiyesi için üç kişilik bir komite seçer. Bu komite dernek mallarını, alacak ve borçlarını saptar, alacaklarını alır, borçlarını öder. Feshe karar veren Genel Kurul, malların hangi kuruluşa devredileceğine de karar verir.

Madde 32: Bu tüzükte belirtilmeyen konularda Dernekler Kanunu’na ve ilgili diğer mevzuata göre hareket edilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ :
Madde 33: Dernek, amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir.