Yurttaşların afetler gibi günlük hayatlarını, toplumsal yaşamı derinden etkileyen kriz durumları karşısında kentsel ve toplumsal dayanıklılığı artıracak kamusal politikaların belirlenmesinde etkin rol alabilmesi, kamu politikalarının oluşturulma sürecindeki şeffaflık, hesap verebilirlik ve kapsayıcılık ilkeleriyle doğrudan ilişkili. Bu ilkeleri gözetmeyi ve geliştirmeyi hedefleyen Afet Dayanıklılığı için Yurttaşın Sözü Projesiyle, yurttaşların yerel, bölgesel ölçekte afet ve risk yönetimine yönelik politika üretimi süreçleri ve dinamikleriyle ilgili bilgi ve söz sahibi olmasını gözetiyoruz. Bu doğrultuda çalışmamız yerel yönetim stratejik planlarının hazırlık, uygulama ve izleme süreçlerinde toplumsal katılımın artırılarak afetler karşısında kentsel ve toplumsal direnci artıracak katılımcı bir stratejik planlama yaklaşımının hayata geçirilmesini hedefliyor.

Marmara Denizi çevresindeki illeri kapsayan dört havzada 2023 yılı boyunca gerçekleştirilen çalışma boyunca afet dayanıklılığı ve toplumsal katılım odağında eğitimler, atölyeler ve farklı toplantılar gerçekleştirildi. Marmara’da yaşayan bireyler ve afetlere karşı daha dirençli bir kentte yaşamak için faaliyet yürüten sivil inisiyatifler, sivil toplum örgütleri, kent konseyleri, mahalle gönüllüleri ve belediyelerden temsilciler olmak üzere 160’tan fazla yurttaşın katılımıyla Marmara’daki yerel yönetimlerin mevcut stratejik planları afet dayanıklılığı bakış açısıyla incelendi ve öne çıkan bulgular raporlaştırıldı.

Kent hakkı ve kent politikalarının planlanması, izlenmesi ve denetimiyle ilgili çalışmalar yürüten sivil toplum örgütleri, kent konseyleri ve yerel yönetimlere yönelik hazırlanan bu bilgi notu yerel ölçekte afet dayanıklılığı, yerel yönetimlerde stratejik planlama ve belediye stratejik planlarının sivil toplum tarafından nasıl izlenebileceği hakkında sivil toplum nezdinde farkındalık ve bilgi düzeyinin artırılması için hazırlanmıştır. Stratejik planlara odaklanan bu belge başta afet yönetimi ve risk azaltımı olmak üzere kente dair üretilen kararların ilgili tüm aktörler tarafından izlenmesi ve değerlendirilmesine ve üretilecek kararların her aşamasında aktif katılımın desteklenmesine yönelik çalışmalara katkı sağlamayı amaçlıyor. Yerel yönetimlerin görev süreleri başında 5 yıllık görev süreleri boyunca izleyecekleri programı ve yönetim anlayışlarını ortaya koymak için hazırladıkları ve kamuoyu ile paylaşılan stratejik planlar ile , şeffaflık ve hesap verebilirlik temelinde stratejik planla ilişkili olarak yerel yönetimlerin hayata geçirdikleri ve planladıkları proje ve uygulamalarına, bunları gerçekleştirebilmek için yaptıkları bütçe ve kaynak kullanımına dair üretilen performans ve yatırım programları ve faaliyet raporu gibi politika belgeleri arasındaki ilişkiyi sivil toplum nezdinde daha anlaşılır kılmaya çalışan bu döküman, stratejik planlamanın hazırlık sürecinden başlayarak, planın uygulanması ve izlenmesine kadar her aşamasında sivil toplumun aktif ve etkili katılımını ve yurttaş denetimini desteklemeyi amaçlamaktadır.