Ekler:
Dosya
Bu dosyayı indir (saha6.pdf)saha Sayı 6

saha’nın bu sayısında yerel yönetimler temasına odaklanıyoruz. Yerel yönetimleri eşzamanlı olarak bir kurum, örgütlenme biçimi ve ilişkiler ağı olarak düşünüp siyasal alanın inşasında ne türden bir role sahip olduklarını anlamaya gayret ediyoruz. Şüphesiz bu tercihimiz güncel siyasal gelişmelerden bağımsız değil. Her şeyden önce 2019 yerel seçimleri yerel yönetimlere dönük ilgiyi canlandırmış durumda. İstanbul başta olmak üzere büyükşehir belediyelerinde yaşanan iktidar değişimi, yerel yönetimlere yüklenen anlamı dönüştürdüğü gibi muhalif kesimler açısından beklentileri de yükseltti. Diğer yandan seçimi izleyen aylarda hükümetin Kürt illerinde bir kez daha kayyım uygulamasına yönelmesi bu yöndeki beklentilerin sınırını daralttı. Ancak bizatihi bu türden otoriter müdahalelerin bu alandaki gelişmelerin ne denli canlı ve yakıcı olduğunu gösterdiğini düşünmek de mümkün. Nihayetinde Türkiye’nin son yıllarda içinden geçtiği siyasal türbülansın kendine özgü dinamikleri, yerel yönetimler alanını ve daha geniş anlamda siyasetin yerel ölçeğini bir kez daha düşünmeyi zorunlu kılan sonuçlar üretti, üretmeye devam ediyor. Bu sayımızın esbabımucibesi bu güncel gelişmelerde saklı.

Diğer yandan, söz konusu yeniden düşünme ihtiyacını yalnızca ulusal ölçekteki güncel gelişmelerle sınırlı tutmak yanıltıcı olur. Zira dünya ölçeğinde tanık olduğumuz bir dizi olay, bilhassa 2008 sonrası karşımıza çıkan halk hareketleri ve protesto dalgası, siyasal alanın alışılageldik kurumsal yapısında bir çözülmenin olduğuna, ancak bu çözülen yapıların yerine sürdürülebilir karşıt yapıların da henüz koyulamadığına işaret ediyor. Bu türden topyekun bir kriz ânı (topyekun çünkü iktisadi, siyasal ve ekolojik boyutlara sahip) ve de onun ima ettiği süreklileşmiş belirsizlik hali karşısında, yerel yönetimler alanı bir reçete olarak değil belki, ama kimi mütevazı siyasal deneylerin içinde/yöresinde harmanlandığı bir kurumsal yapı işlevi görüyor. Yalnızca gelişmiş ekonomilere ve demokratik kurumsal yapılara sahip olduğu düşünülen ülkelerde değil, Ortadoğu’dan Latin Amerika’ya dünyanın bir çok köşesinde yerel yönetimler etrafında kimi girişimler ve deneyler gündeme geliyor. Ulusal ölçekteki alışılagelmiş siyasal mekanizmaların mevcut kriz hali karşısında yetersiz kaldığı, dahası kriz koşullarını pekiştirdiği bir evrede, hızla kentleşmekte olan topluluklar çareyi kendi yaşamlarına daha yakından temas eden kurumsallıklar etrafında arıyor. 

Elbette ki yerel yönetimlere, dünyanın mevcut gidişatına çare olacak, sihri kendinden menkul yapılar olarak yaklaşmak büyük bir hata olur. Keza bu türden yapılar idari, yasal, kültürel ve ideolojik bir dizi kısıttan muaf değil. Diğer yandan, Türkiye’de ve dünyada tanık olduğumuz otoriter popülist siyaset anlayışının harekete geçirdiği kitlesel desteğin koşullarını hazırlayan dinamikleri geriletmekte yerel siyaset ölçeği yetersiz de kalabilir. Sema Erder’in 2019 Eylül ayında Sosyal Demokrat Dergi’de yayımlanmış yazısında haklı olarak altını çizdiği gibi, yerel siyaset, kentlerde yaşayan orta sınıfların ve halihazırda örgütlü kesimlerin sesini daha gür çıkardığı bir alan. Otoriter popülist siyasetlerin kitlesel tabanında halen önemli bir yer tutan yoksullar ise mevcut biçimiyle yerel siyasetin hizmet alıcısı konumundan inşacısı konumuna kolaylıkla geçemiyor.

Tüm bu gelişme ve sorunsallar yerel yönetimlerin günümüz koşullarında yeniden düşünülmesi gerekliliğine işaret ediyor. Biz de saha olarak bu sayımızda süregiden tartışmalara mütevazı bir
katkı sunmaya soyunduk. Toplumsal hareketlere ve sivil toplum örgütlenmesine alan açan, burada inşa olan potansiyelleri soğurmak yerine pekiştiren, günümüz koşullarında yurttaşlığın yeniden kurgulanması çabasında toplumsal muhalefetin gücüne güç katan bir yerel yönetim anlayışının, kurumsallığının ve örgütlenme biçiminin koşullarını sorguladık.